18+. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Utforska

Chewing Gum

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Chewing Gum

Cube

To-Go

Podsystem

Nicotine Pouch

Deals

Villkor för webbplatsen

1. INLEDNING

1.1 Se till att du har läst Villkoren för Webbplatsen noggrant, i synnerhet våra ansvarsbegränsningar, innan du använder Webbplatsen.

1.2 Dessa villkor för webbplatsen (”Villkor”), samt all information och alla dokument som vi hänvisar till i Villkoren, reglerar din användning av den här webbplatsen (”Webbplatsen”). Med användning menar vi åtkomst, surfning eller registrering för användning av vår Webbplats.

1.3 Genom att använda Webbplatsen godkänner du och samtycker till dessa Villkor. Du bör skriva ut en kopia av dessa Villkor eller spara dem för framtida referens.

1.4 Vi kan och förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor från tid till annan. Granska dem regelbundet för att säkerställa att du förstår de Villkor som gäller varje gång du använder Webbplatsen.

1.5 Om du beställer produkter (”Produkter”) via Webbplatsen omfattas beställningen även av våra köpvillkor.

1.6 Om du inte samtycker till Villkoren ska du inte använda Webbplatsen.

2. INFORMATION OM OSS

2.1 Den här Webbplatsen tillhandahålls av VONT AB, ett företag registrerat i Sverige med org nr:  559224-1649 med adress 106 31 Stockholm, Sverige. (”Vont”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

2.2 Om du vill kontakta oss kan du gå till vår sida Kontakta oss eller skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected] eller skriva ett brev till Kundtjänst, VONT AB, 106 31 Stockholm, Sverige.

3. ÅTKOMST TILL VÅR WEBBPLATS

3.1 Du samtycker till att endast använda Webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt bruk.

3.2 Vi garanterar inte att vår Webbplats eller något innehåll på den alltid kommer att finnas tillgängligt eller att Webbplatsen kommer att vara fri från avbrott. Åtkomst till vår Webbplats tillåts på tillfällig basis. Vi kan komma att avbryta, ta tillbaka, upphöra med eller ändra hela eller delar av vår Webbplats utan föregående meddelande. Vi frånsäger oss allt ansvar gentemot dig om Webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid ett visst tillfälle eller under en viss tidsperiod.

3.3 Du ansvarar för att se till att du har all maskinvara och programvara som krävs för att komma åt Webbplatsen. Du bör använda ditt eget virusskydd. Du ansvarar även för att alla personer som besöker vår Webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa Villkor och andra tillämpliga villkor och att sådana personer följer dem.

3.4 Du samtycker till att inte

  1. a) använda Webbplatsen för att inskränka rätten till sekretess eller andra rättigheter för andra användare av Webbplatsen eller tredje part
  2. b) använda Webbplatsen på ett sätt som kan uppmuntra till eller leda till kriminella eller olagliga aktiviteter eller som kan orsaka obehag, skada eller olägenhet för någon annan
  3. c) göra något som kan skada Webbplatsen eller våra servrar, system eller utrustning eller de som tillhör tredje part eller komma åt eller försöka komma åt andra användares uppgifter. Du får inte angripa vår Webbplats med en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Vid en överträdelse av denna bestämmelse kan du komma att göra dig skyldig till dataintrång i enlighet med 4 kap 9 c § brottsbalken. Vi kommer att rapportera varje sådan överträdelse till behörig myndighet och kommer därefter att samarbeta med myndigheten på sätt som krävs för att beivra brott, Vi kan bland annat komma att avslöja din identitet för myndigheten. I händelse av en sådan överträdelse som beskrivs i denna punkt upphör din rätt att använda vår Webbplats omedelbart.
  4. d) göra något som utsätter Webbplatsen eller Vont för kränkande behandling eller som skadar (eller kan tänkas skada) Webbplatsens eller Vont:s rykte
  5. e) avsöka, samla in eller ”crawla” Webbplatsen, dess sidor eller Innehåll eller använda någon process eller processer som skickar automatiska frågor till Webbplatsen såvida du inte har fått ett skriftligt medgivande från oss i förhand
  6. f) missbruka eller göra något som stör hela eller delar av Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till att medvetet installera programvaruvirus, trojaner, maskar och annat som kan vara tekniskt skadligt eller
  7. g) uppge, föreslå eller på något sätt ge intryck av att du ingår affärsförbindelser med oss, att du är vårt ombud eller att vi har godkänt några bidrag som du skickar in till Webbplatsen.

3.5 Vi kan inte garantera att Webbplatsen kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus

4. VÅRT INNEHÅLL

4.1 All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till bilder, grafik, text, video- och ljudklipp, varumärken, logotyper och annat innehåll på denna Webbplats (”Innehåll”) ägs av oss eller används med tillstånd.

4.2 Även om du kan kopiera en del av Webbplatsen till din egen dator för personligt bruk får du inte kopiera eller införliva något av det Innehåll som visas på Webbplatsen i något annat arbete, inklusive din egen webbplats, eller använda Innehåll på annat offentligt eller kommersiellt sätt. Vår status (och den för godkända medarbetare) som författare av Innehållet måste alltid erkännas. Du får inte lägga upp eller vidarebefordra någon del av vår Webbplats om du inte har fått tillåtelse av oss att göra det. Vi har fullständig äganderätt till allt sådant Innehåll, inklusive eventuella hämtningsbara programvaror eller koder, bilder som medföljer eller som genererats av programvaran och alla data som medföljer den. Du får inte kopiera, ändra, återge, ladda upp, överföra, distribuera, använda program för omvänd kompilering, dela upp eller på annat sätt omvandla programvaran till en annan form.

4.3 Du får inte ändra några av de meddelanden som rör upphovsrätt, varumärken eller andra märken som kan tillhöra Innehållet. Du får länka till startsidan på vår Webbplats, men du får inte använda vårt Innehåll på din egen webbplats. Du får inte djuplänka (dvs. länka till någon annan sida än startsidan) till vår Webbplats eller visa vår Webbplats på andra webbplatser utan vårt skriftliga medgivande.

4.4 Om inte annat anges tillhör alla varumärken som används på Webbplatsen VONT AB.

4.5 Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner Innehållet utan att följa dessa Villkor upphör din rätt att använda Webbplatsen omedelbart och du måste då skicka tillbaka eller förstöra alla kopior som du har gjort av Innehållet, utefter vad vi anser är lämpligast.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

5.1 När du genomför ett köp eller en beställning via Webbplatsen kommer vi att få tillgång till de personuppgifter som du väljer att lämna eller som i övrigt krävs för att ditt köp eller din beställning ska kunna genomföras. Hur vi behandlar personuppgifter i dessa fall, samt i andra fall då vi kan komma i kontakt med dina personuppgifter, anges mer i detalj i vår integritetspolicy.

5.2 Precis som många andra onlinetjänster använder vi en funktion som kallas för ”cookie”, vilket är en liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din enhets hårddisk. Vänligen se vår cookie policy för information om vilka typer av cookies vi använder på Webbplatsen, syftet med varför vi använder varje cookie, hur du kan inaktivera användningen av cookies och konsekvenserna av att göra det.

5.3 Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att vi endast bearbetar personuppgifter om det är nödvändigt, sparar i den utsträckning det behövs för drift av webbplats och bearbetning av transaktioner samt gallrar när uppgifterna inte längre behöver sparas. Du har rätt att ta del av lagrade uppgifter, begära rättelse eller be om att bli raderad ur eventuella register.

6. ANSVAR

6.1 Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador för någon användare, varken vid avtalsbrott eller skadeståndsgrundande handling (inklusive oaktsamhet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, även om de går att förutse, som uppstår under eller i samband med

6.1.1 användning av eller oförmåga att använda Webbplatsen.

6.1.2 användning av eller förlitan på Innehåll som visas på Webbplatsen.

6.2 Om du är en företagsanvändare ska du tänka på att vi inte ansvarar för

6.2.1 förlorad vinst, försäljning, affärsverksamhet eller förlorade intäkter

6.2.2 avbrott i verksamheten

6.2.3 förlust av förväntade besparingar

6.2.4 förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller

6.2.5 indirekt eller efterföljande förlust eller skada.

6.3 Observera att vi bara tillhandahåller Webbplatsen för privat bruk. Du samtycker till att inte använda Webbplatsen i kommersiellt eller affärsmässigt syfte.

6.4 Även om vi anstränger oss för att uppdatera informationen på vår Webbplats lämnar vi inga utfästelser, ansvarsförbindelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om att Innehållet på vår Webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

6.5 Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakas av ett virus, en distribuerad överbelastningsattack eller andra tekniskt skadliga data som kan smitta din datorutrustning, dina datorprogram, dina data eller annat skyddat material till följd av att du använder vår Webbplats eller hämtar Innehåll på den eller på en webbplats som länkas till den.

6.6 Ingenting i dessa Villkor begränsar eller utesluter vårt ansvar för felaktig information som lämnas i bedrägligt syfte, för dödsfall eller personskador som orsakas av vår oaktsamhet eller den av våra agenter eller medarbetare eller något annat ansvar som inte kan begränsas eller undantas enligt lag.

6.7 Webbplatsen kan hänvisa till produkter eller tjänster från tredje part eller länka till webbplatser eller information från tredje part. Vi varken rekommenderar eller lämnar några garantier eller utfästelser om dessa produkter eller tjänster och ansvarar inte för innehåll på webbplatser som vi länkar till på vår Webbplats. Eventuella länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för din bekvämlighets skull. Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av att du använder dem. Du måste fatta egna beslut om användningen av produkter, tjänster och webbplatser från tredje part.

6.8 Innehållet på vår Webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. Det är inte avsett som rådgivning som du kan förlita dig på. Även om vi anstränger oss för att uppdatera informationen på vår Webbplats lämnar vi inga utfästelser, ansvarsförbindelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om att Innehållet på vår Webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

6.9 Andra begränsningar och undantag från ansvarsskyldighet tillämpas för ansvar som uppkommit på grund av leveranser av varor till dig, vilket framgår av våra försäljningsvillkor.

7. HÄNDELSER ELLER OMSTÄNDIGHETER SOM LIGGER UTANFÖR VÅR KONTROLL

Vi ansvarar inte för förlust, skada eller utgift som uppstår direkt eller indirekt från att vi dröjer med eller inte utför något av våra åtaganden enligt dessa Villkor som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll, vilket omfattar men inte begränsas till vandalism, olycka, fel eller skada på maskin eller utrustning, brand, översvämning, force majeure, strejk, lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter (oavsett om de involverar våra medarbetare eller inte) eller brist på materiel eller bränsle enligt de aktuella marknadskurserna när beställningen godkänns, samt myndighetsinblandning.

8. ANDRA VIKTIGA VILLKOR

8.1 Språk. Dessa Villkor kan ges på fler än ett språk men den engelska versionen av dessa Villkor har företräde.

8.2 Vi förlitar oss på dessa Villkor. Vi har för avsikt att förlita oss på dessa skriftliga Villkor och alla dokument som de uttryckligen hänvisar till. Vi och du är juridiskt bundna av dessa Villkor.

8.3 Om en domstol finner att en del av dessa Villkor är olagliga kommer återstoden att fortsätta gälla. Var och en av Villkorens punkter verkar separat. Om en domstol eller relevant myndighet beslutar att ett Villkor är olagligt, ogiltigt eller omöjligt att verkställa, påverkar detta inte giltigheten för de återstående Villkoren, som kommer att fortsätta gälla.

8.4 Även om vi skjuter upp verkställandet av dessa Villkor kan vi fortfarande verkställa dem senare. Om vi inte insisterar på att du utför dina åtaganden enligt dessa Villkor, eller om vi skjuter upp eller inte åberopar våra rättigheter gentemot dig, betyder det inte att vi har avstått från att åberopa våra rättigheter gentemot dig och att du inte behöver utföra dina åtaganden.

8.5 Du behöver vårt samtycke för att överlåta dina rättigheter till någon annan. Du kan endast överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi skriftligen samtycker till detta.

8.6 Vi kan överlåta vårt avtal enligt dessa Villkor till någon annan. Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till alla bolag i koncernen, utan ytterligare samtycke från dig.

8.7 Ingen annan har några rättigheter enligt dessa Villkor. Dessa Villkor är mellan dig och oss. Bortsett från andra bolag i koncernen får inga andra personer verkställa något av dessa Villkor.

8.8 Skriftlig kommunikation. Vi skickar meddelanden och annan kommunikation till e-postadressen som du har lämnat till oss. Du måste skicka alla meddelanden och annan kommunikation till oss med någon av kommunikationsmetoderna som anges i punkt 2.3. Alla meddelanden som skickas via e-post eller via kontaktformuläret anses ha kommit mottagaren tillhanda ett dygn efter att de skickats av avsändaren. Alla meddelanden som skickas med 1:a-klassförsändelser anses ha kommit mottagaren till handa nästa arbetsdag. Alla meddelanden som har utfärdats av oss och som visas på vår Webbplats anses ha kommit mottagaren tillhanda nästa gång denne använder Webbplatsen, om inte annat uttryckligen anges.

8.9 Vi kan ändra dessa Villkor. Vi kan när som helst ändra, modifiera eller revidera dessa Villkor. Samtliga ändringar som görs av Villkoren kommer börja gälla sju dagar efter datumet då vi lägger upp de modifierade Villkoren på vår Webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera att du har läst och godkänt de senaste Villkoren på Webbplatsen.

8.10 Tillämplig lag och tvistelösning: Dessa Villkor regleras av svensk lag och tvister till följd av dessa Villkor ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse mellan oss. Om sådan överenskommelse inte kan träffas ska tvisten avgöras i svensk allmän domstol. Du som konsument har även en möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist prövad (se www.arn.se eller besök Kungsholmstorg 5, Stockholm). Vi medverkar i tvistlösningsförfarandet. Du kan även välja att vända dig till EU-kommissionen (se http://ec.europa.eu/odr).

SNABB LEVERANS 14 DAGARS RETURRÄTT 1 ÅRS GARANTI